Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Шевченко Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Краматорський завод металевих конструкцiй"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84306, Краматорськ, вул. Радгоспна, 15
4. Код за ЄДРПОУ
01412242
5. Міжміський код та телефон, факс
06264-60834 06264-60834
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 71 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kzmk.com.ua в мережі Інтернет 12.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2017 186485 37297 500
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства «Краматорський завод металевих конструкцiй» (далi - Товариство) вiд 12.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 186485 тис. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 186485 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 37297 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 500 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6137 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 6128 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення – 6128 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення – 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" – 0 штук.