Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Шевченко Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Краматорський завод металевих конструкцiй»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15
4. Код за ЄДРПОУ
01412242
5. Міжміський код та телефон, факс
06264-6-08-34 06264-6-08-34
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 59 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 28.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kzmk.com.ua в мережі Інтернет 27.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)


27.03.2017 припинено повноваження Директор Шевченко Валерiй Олександрович ВА 781656
27.05.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) припинено повноваження Директора Шевченко Валерiя Олександровича (Паспорт ВА 781656 виданий 27.05.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), у зв’язку з закiнченням строку повноважень, акцiями товариства не володiє, перебував на посадi з 27.03.2014р.по 26.03.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.03.2017 припинено повноваження Заступника директора з економiки та фiнансiв Кузнецова Наталiя Олександрiвна ВА 658034
03.04.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) припинено повноваження заступника директора з економiки та фiнансiв Кузнецової Наталiї Олександрiвни (Паспорт ВА 658034 виданий 03.04.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), у зв’язку з закiнченням строку повноважень, акцiями товариства не володiє, перебувала на посадi з 27.03.2014р.по 26.03.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.03.2017 припинено повноваження Заступник директора по виробництву Мещеряков Володимир Борисович ВВ 409460
09.04.1998 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) припинено повноваження заступника директора по виробництву Мещерякова Володимира Борисовича (Паспорт ВВ 409460 виданий 09.04.1998 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi) ,у зв’язку з закiнченням строку повноважень, акцiями товариства не володiє, перебував на посадi з 27.03.2014р.по 26.03.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.03.2017 припинено повноваження Заступник директора по збуту металоконструкцiй Пушкар Дмитро Леонтiйович ВВ 106917
03.12.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) припинено повноваження заступника директора по збуту металоконструкцiй Пушкаря Дмитра Леонтiйовича (Паспорт ВВ 106917 виданий 03.12.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), акцiями товариства не володiє, перебував на посадi з 27.03.2014р.по 26.03.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.03.2017 припинено повноваження Заступник директора по пiдготовцi виробництва Шевченко Олександр Валерiйович ВВ 976032
20.09.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0.031655
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) припинено повноваження заступника директора по пiдготовцi виробництва Шевченко Олександра Валерiйович (Паспорт ВВ 976032 виданий 20.09.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), у зв’язку з закiнченням строку повноважень, володiє акцiями товариства в кiлькостi 2 шт. 0,031655% статутного капiталу, перебував на посадi з 27.03.2014р.по 26.03.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.03.2017 набуто повноважень Директор Шевченко Валерiй Олександрович ВА 781656
27.05.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) обрано на посаду Директора ПрАТ «КЗМК» Шевченко Валерiя Олександровича (паспорт ВА 781656 виданий 27.05.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), строком на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор ПрАТ «КЗМК».
27.03.2017 набуто повноважень Заступник директора з економiки та фiнансiв Кузнецова Наталiя Олександрiвна ВА 658034
03.04.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) обрано на посаду заступника директора з економiки та фiнансiв Кузнецову Наталiю Олександрiвну (паспорт ВА 658034 виданий 03.04.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), строком на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступник директор з економiки та фiнансiв, ПрАТ «КЗМК».
27.03.2017 набуто повноважень Заступник директора по виробництву Мещеряков Володимир Борисович ВВ 409460
09.04.1998 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) обрано на посаду заступника директора по виробництву Мещерякова Володимира Борисовича (Паспорт ВВ 409460 виданий 09.04.1998 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), строком на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник директор по виробництву, ПрАТ «КЗМК».
27.03.2017 набуто повноважень Заступник директора по збуту Пушкар Дмитро Леонтiйович ВВ 106917
03.12.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) обрано на посаду заступника директора по збуту Пушкаря Дмитра Леонтiйовича (паспорт ВВ 106917 виданий 03.12.1997 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), строком на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник директор по збуту металоконструкцiй, ПрАТ «КЗМК».
27.03.2017 набуто повноважень Заступник директора по пiдготовцi виробництва Шевченко Олександр Валерiйович ВВ 976032
20.09.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi
0.031655
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 27.03.2017) обрано на посаду заступника директора по пiдготовцi виробництва Шевченко Олександра Валерiйович (Паспорт ВВ 976032 виданий 20.09.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецької областi), строком на 3 роки. Володiє акцiями товариства в кiлькостi 2 шт. що складає 0,031655% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник цеха, заступника директора по пiдготовки виробництва, ПрАТ "КЗМК".