До уваги акціонерів!

Приватного акціонерного товариства

«Краматорський завод металевих конструкцій»

Місцезнаходження: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15
 

Приватне акціонерне товариство «Краматорський завод металевих конструкцій» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, б. 15, 3 поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 12 квітня 2017 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 06 квітня 2017 року станом на 24:00 годин.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Про обрання голови та секретаря Зборів.
  4. Про звіт дирекції Товариства за 2016 рік.
  5. Про звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
  6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
  8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
  9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись в 2017 році.
  10. Припинення повноважень лічильної комісії.


Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15, 2 поверх «Юрисконсульт», у робочі дні, з 07-30 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чернишов Юрій Олексійович.

Товариство роз’яснює, що не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань (части питань) до порядку денного, Пропозиція повинна бути направлена на адресу Товариства: (Україна, 84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15). Пропозиція буде вважатися такою, що подана вчасно, якщо вона подана за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію; відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру; повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Телефон для довідок: 06264-6-61-86

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства: www.kzmk.com.ua


Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Показники Період
Звітний
Попередній
Усього активів

37297

38896

Основні засоби

5623

6003

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12150

8628

Сумарна дебіторська заборгованість

4881

5153

Грошові кошти та їх еквіваленти

14165

18792

Нерозподілений прибуток

30500

32870

Власний капітал

34594

37004

Статутний капітал

619,2

619.2

Довгострокові зобов’язання

305

348

Поточні зобов’язання

2398

1544

Чистий прибуток (збиток)

-2410

-3525

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6318

6318

Середньорічна кількість акцій (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

203

219

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 13.03.2017 р., № 48,  Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

Наглядова рада ПрАТ «КЗМК»