Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Шевченко Валерiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 08.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Краматорський завод металевих конструкцiй»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15
4. Код за ЄДРПОУ
01412242
5. Міжміський код та телефон, факс
0626460834 0626460834
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.02.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kzmk.com.ua в мережі Інтернет 08.02.2017
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 08.02.2017 6452.47 37297.00 17.30
Зміст інформації:
08.02.2017 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Краматорський завод металевих конструкцiй» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом правочину є укладення Договору поставки вiд 08.02.2017 року №1128/17 з ТОВ «Метiнвест iнжинiринг» код ЄДРПОУ 37732376. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства та складає 6452,47 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 37297,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 17,30%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Приватного акцiонерного товариства «Приватного акцiонерного товариства «Краматорський завод металевих конструкцiй» не визначенi.