До уваги акціонерів!

Приватного акціонерного товариства
«Краматорський завод металевих конструкцій»

Місцезнаходження: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15

 

Приватне акціонерне товариство «Краматорський завод металевих конструкцій» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) яки відбудуться 12 квітня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, б. 15, 3 поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 12 квітня 2016 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 06 квітня 2016 року станом на 24:00 годин.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Зборів.

3. Про звіт дирекції Товариства за 2015 рік.

4. Про звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Про обрання складу наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись в 2016 році.

 

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15, 2 поверх «Юрисконсульт», у робочі дні, з 07-30 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чернишов Юрій Олексійович.

Товариство роз’яснює, що не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань (части питань) до порядку денного, Пропозиція повинна бути направлена на адресу Товариства: (Україна, 84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15). Пропозиція буде вважатися такою, що подана вчасно, якщо вона подана за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію; відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру; повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Телефон для довідок: 06264-6-61-86


Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Показники Період
Звітний
Попередній
Усього активів 38896 41983
Основні засоби 6003 5601
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 8628 10444
Сумарна дебіторська заборгованість 5153 1780
Грошові кошти та їх еквіваленти 18792 23821
Нерозподілений прибуток 32870
36368
Власний капітал 37004
40529
Статутний капітал 619,2 619,2
Довгострокові зобов’язання 348 307
Поточні зобов’язання 1544
1147
Чистий прибуток -3525
-3326
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6318 6318
Кількість власних акцій викуплених акцій протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій -- --
Чисельність працівників 219 236

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): __03.2016 р., № ___, Офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України».

 

 

Наглядова рада ПрАТ «КЗМК»