До уваги акціонерів!

Приватного акціонерного товариства
«Краматорський завод металевих конструкцій»

Місцезнаходження: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15

 

Приватне акціонерне товариство «Краматорський завод металевих конструкцій» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) яки відбудуться 15 квітня 2015року о 10:00 годині за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, б. 15, 3 поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 15 квітня 2015 року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 09 квітня 2015 року станом на 24:00 годин.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Зборів.

3. Про звіт дирекції Товариства за 2014 рік.

4. Про звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись в 2015 році.

 

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15, 2 поверх «Юрисконсульт», у робочі дні, з 07-30 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чернишов Юрій Олексійович.

Товариство роз’яснює, що не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань (части питань) до порядку денного, Пропозиція повинна бути направлена на адресу Товариства: (Україна, 84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15). Пропозиція буде вважатися такою, що подана вчасно, якщо вона подана за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію; відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру; повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Телефон для довідок: 06264-6-61-86

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Показники Період
Звітний
Попередній
Усього активів 41983 47904
Основні засоби 5601 6156
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 10444 10821
Сумарна дебіторська заборгованість 1780 4845
Грошові кошти та їх еквіваленти 23821 25720
Нерозподілений прибуток 36368
39660
Власний капітал 40529
43855
Статутний капітал 619,2 619,2
Довгострокові зобов’язання 307 --
Поточні зобов’язання 1147
3756
Чистий прибуток -3326
874
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6318 6318
Кількість власних акцій викуплених акцій протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій -- --
Чисельність працівників 236 265

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 11.03.2015 р., № 43, Офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України».

 

Наглядова рада ПрАТ «КЗМК»