До уваги акціонерів!

Публічного акціонерного товариства «Краматорський завод металевих конструкцій»

Місцезнаходження: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15

(надалі - Товариство)

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Краматорський завод металевих конструкцій» (надалі - Збори) відбудуться 03 грудня 2012 року об 1000 годині за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, б. 15, 3 поверх зал засідань.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 03 грудня 2012 року з 0930 год. до 0950 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 27.11.2012 року станом на 2400 годин.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Зборів.

3. Про зміну типу Товариства на приватне акціонерне товариство.

4. Про внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції.

5. Про затвердження положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган, про інформаційну політику Товариства.

6. Про затвердження кодексу корпоративного управління.

7. Про відкликання членів наглядової ради.

8. Про обрання складу наглядової ради.

9. Про затвердження умов договору з членами наглядової ради.

10. Про відкликання членів ревізійної комісії.

 

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати прове¬дення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо¬ми¬тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден¬ного, за місцезнаходженням Товариства: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15, 2 поверх «Юрисконсульт», у робочі дні, з 07-30 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чернишов Юрій Олексійович.

Збори скликаються згідно частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Телефон для довідок: 06264-6-61-86

Повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв опублiковано: Бюлетень. Цінні папери України №219(3519) від 16.11.2012