До уваги акціонерів!

Приватного акціонерного товариства «Краматорський завод металевих конструкцій»

Місцезнаходження: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15

(надалі - Товариство)

Приватне акціонерне товариство «Краматорський завод металевих конструкцій» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) яки відбудуться 26 березня 2013 року о 1000 годині за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, б. 15, 3 поверх зал засідань.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 26 березня 2013 року з 0930 год. до 0950 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 20.03.2013 року станом на 2400 годин.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Зборів.

3. Про звіт виконавчого органу за 2012 рік.

4. Про звіт наглядової ради за 2012 рік.

5. Про звіт ревізора за 2012 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

7. Про затвердження річного звіту Товариства.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

9. Про відкликання членів наглядової ради.

10. Про обрання складу наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись в 2013 році

 

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, буд. 15, 2 поверх «Юрисконсульт», у робочі дні, з 07-30 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чернишов Юрій Олексійович.

Телефон для довідок: 06264-6-61-86

 

Оголошення оприлюднено в Бюлетні "Цінні папери України" 18.02.2013 року №31

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

тис. грн.

Показники Період

2012р. 2011р.

Усього активів 47035 62139

Основні засоби 6644 6873

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 9912 22299

Сумарна дебіторська заборгованість 5007 10534

Грошові кошти та їх еквіваленти 24882 21438

Нерозподілений прибуток 37619 39619

Власний капітал 42981 45097

Статутний капітал 619,2 619,2

Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 3447 16535

Чистий прибуток -2116 4018

Середньорічна кількість акцій (шт.) 6318 6318

Кількість власних акцій викуплених акцій протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -

Чисельність працівників 272 330

 

Наглядова рада ПрАТ «КЗМК»